Vyhledávání

Vybráno z galerie

Partneři

Provozní řád letiště

 1262860 709052369109632 1674795525 o

 

PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ POKYNY PRO LÉTÁNÍ S MODELY

 

Soukromá travnatá plocha Horní Bukovina je privátní modelářské letiště a provoz na něm se řídí těmito Pravidly pro létání s modely, pokyny Provozovatele a Správce letiště.
Pilot provozující model na tomto letišti výslovně souhlasí s pravidly obsaženými v Pravidlech pro létání s modely na letišti Horní Bukovina a bude se jimi řídit.
Před zahájením provozu se Pilot nahlásí u Správce letiště a seznámí se s Provozním řádem. Podmínkou zahájení provozu modelu je úhrada poplatku za užívání letiště.
Při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, podléhá provoz na letišti přímým pokynům Řídícího letového provozu. S pravidly platnými pro daný den seznámí Řídící letového provozu Piloty před zahájením létání.
Vstup a užívání letiště je pouze pro členy a hosty LMK Mnichovo Hradiště.


BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Vzletový prostor pro provoz RC modelů je vymezen barevnými značkami Tato linie je označována jako tzv. SAFETY LINE, která tento prostor vymezuje. Porušení této bezpečné vzletové zóny je důvodem k okamžitému ukončení letu modelu.
Do prostoru vzletové dráhy smí pouze Piloti a jejich pomocníci.
Volné modely se smějí provozovat na celé ploše letiště, pohyb na okolních obhospodařovaných plochách musí být omezen na minimum.
Pilot je plně zodpovědný za své pomocníky a za provoz a pilotáž svého modelu. Za škody vzniklé touto činností, jak na majetku, tak na zdraví plně odpovídá pilot. Za osoby mladší 18-ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce. Doporučujeme pilotům mít pro tyto případy sjednané pojištění.

 

POZOR


Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami nad 50 ccm pouze  se souhlasem správce letiště : p. Aleš Rychlý, tel.: 606 618 389.

Provozní doba může být Správcem letiště nebo jeho Provozovatelem upravena dle potřeby.
Výjimkou je provoz při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, kdy provoz podléhá přímým pokynům Řídícího letového provozu nebo Řediteli soutěže.

 

PROVOZNÍ PRAVIDLA

Automobily je možno parkovat pouze ve vyhrazeném prostoru pro parkování. Volný pohyb vozidel mimo komunikace je na Letišti zakázán. Při organizovaných akcích jsou řidiči povinni dbát pokynů Pořadatelů.
Piloti jsou plně odpovědni za provoz svých vysílačů a koordinaci frekvence (kanálu) s ostatními piloty. Pro zvýšení bezpečnosti provozu vysílačů v pásmu 35 a 40 MHz je k dispozici Frekvenční tablo s kolíčky, na kterých je vyznačeno číslo kanálu.
Před zapnutím vysílače je pilot povinen svůj vysílač opatřit kolíčkem s vyznačeným číslem kanálu, na kterém jeho vysílač vysílá.
V případě obsazení požadovaného kanálu nesmí Pilot vysílač zapínat, a je nutno vyčkat až model provozovaný, řízený na totožné frekvenci dolétá a kolega Pilot vrátí kanálový kolíček nazpět na Frekvenční tablo.
V případě obsazení po sobě jdoucích kanálů si ověřte, zda se navzájem nerušíte.
Provoz vysílačů v pásmu 2,4 GHz není z důvodu možné frekvenční kolize nijak omezen.
Piloti jsou povinni si navzájem zkoordinovat svůj provoz modelů na letišti tak, aby nedošlo ke vzájemným kolizím a nehodám a tím zabránili vzniku škod.
Za škody vzniklé porušením těchto Provozních pravidel, jak na majetku, tak na zdraví plně odpovídá Pilot. Doporučujeme pilotům mít pro tyto případy sjednané pojištění.
Při porušení těchto pravidel je Správce letiště, Provozovatel letiště případně Řídící letového provozu oprávněn přikázat Pilotovi ukončit let.
Správce letiště nebo Provozovatel letiště je oprávněn případně vykázat z areálu Letiště ty osoby, které svým chování znepříjemňují, ohrožují nebo omezují ostatní uživatele.
Návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu Letiště pořádek.

Správce letiště: p. Aleš Rychlý, tel.: 606 618 389